Bestyrelse

Selveje - frihed og engagement!

Børnehuset Dalgården er en selvejende institution under Gentofte Børnevenner. At være selvejende betyder, at bestyrelsen i institutionen har et andet ansvar end i en kommunal. Det betyder også, at vi har en helt anden indflydelse end i en kommunal institution. 

Eksempler på, hvor vi som bestyrelse har indflydelse:

  • Ansættelse af leder 
  • Budgetsstyring 
  • Særlige aktiviteter i institutionen som fx koloni, aldersopdeling 
  • Kostpolitik 
  • Besparelser- hvor skal der spares.

Driften af institutionen baseres på en aftale mellem Gentofte Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution. Institutionen står til rådighed for det offentlige, og kommunen betaler institutionens driftsudgifter. Vi følger regler som alle andre institutioner som notatpligt, aktindsigt og tavshedspligt. Det er også kommunen som administrerer pladsanvisningen, betalingen, de ejer selve huset mm.

Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionen fungerer og for institutionens økonomi. I Dalgården har vi valgt at uddelegere personale ansvar til lederen. Men som bestyrelse (og i særdeleshed bestyrelsesformanden) er vi i kontakt flere gang ugentligt, så det er et tæt samarbejde. 

Bestyrelsen i Dalgården består af 7 forældrevalgte medlemmer samt to suppleanter. 3 af bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer vuggestuen og er valgt herfra, 4 medlemmer repræsenterer børnehaven og er valgt herfra. 2 af de 7 medlemmer udpeges efterfølgende af Gentofte Børnevenner. Det betyder i sagens natur, at de repræsenterer Dalgården i sammenhænge med Gentofte Børnevenner og er bindeled imellem de to instanser.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt for 2 år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Gentofte Børnevenner er valgt for 4 år og følger kommunalvalget. Bestyrelsen består desuden af Dalgårdens leder, souschef samt en personalerepræsentant.

Der er 4 ordinære bestyrelsesmøder om året. Desuden kan formanden efter aftale med lederen indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i tilfælde, hvor det anses nødvendigt.

Bestyrelsens vision er at være synlig og derfor udsender vi et ’bestyrelsesnyt’ efter hvert møde. Desuden er man som forældre altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, bekymringer, ros eller emner man ønsker taget op i bestyrelsen. Vi henviser desuden til vores vedtægter.


Gentofte Børnevenner

Læs her om vores interesse-organisation - og bliv medlem.

Dalgårdens vedtægter

Læs her vores vedtægter fra 2015